Jump to content

who_you_are

Amateurs
 • Posts

  383
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Gender
  Female
 • From
  From everywhere

Recent Profile Visitors

608 profile views

who_you_are's Achievements

Mentor

Mentor (12/14)

 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • Reacting Well
 • First Post
 • Collaborator

Recent Badges

801

Reputation

 1. Скорпи, не гедж гялдюн? А я уже ухожу.))) Тибе добры вецер, а мне спакойны ноцы)))
 2. Яхцы, джамаат, мен гетдим бай-бай. Сизе ширин юхулар! Шен ахшама гёря миннетдарам хамыныза!)))
 3. АААА, биринди дяфядю дейирям. Сен деясян чох ичмисян бу гюн.)))
 4. Хамыдан данышмады ки. Физулидя догулан бакылылардан данышды да. Биз бакылылары хеш кяс ачернить едяммяз. Мюмкюнсюздюр. Она гёря фикир вермя.)))
 5. Ёз арамызду, мен де талышлардан язмаг истедим, сонра дедим бялкя кимся талыш языр бурада. Она гёря малчать елядим)))
 6. Меним бир сёзюм вар. Мен каренной землянкаям. Бютюн меним едеби еждадым Земляданду. Бурада догулуб, бурада йашайыб, бурада вефат едиб. Аллах онлары Рехмет етсин! Сюзюнкиляли дя! Джеми ёлянляри дя. Вессалам, шют тамам...
 7. Хеш зад, джан саглыгы, узун ёмюр. Люблю, целую, Достоевски....
 8. Итирмя ачары - бу ен есасыдыр. Галанлары дюзялян шейлярдю.)))
 9. Хеш зад. Не деяссян ки? Шюкюр еля ки бочкада дейилсян.)))
 10. Шувеланчик, биз бакылыйыг эээ. Буну бизим елимизден хеш кяс аламмаз! Бу еле бир адду ки, онун хесретиндя чохлары вар. Гой десюнняр дя. Паатоннан. Нооласыдыр ки?)))
 11. Мешдибад демишкян, сен яман мене диггет йетирирсян аа, горхурам сонра итирярсян ёзюню(((
×
×
 • Create New...